Jesteś tutaj

37. Koszty świadczeń pracowniczych

 

 31.12.201531.12.2014
Koszty wynagrodzeń (723 197) (718 901)
- bieżące wynagrodzenia (659 269) (679 497)
- nagrody jubileuszowe (50 420) (25 192)
- odprawy emerytalne i rentowe (9 364) 1 054
- inne (4 144) (15 266)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (266 292) (229 971)
- ZUS (154 480) (133 620)
- odpis na ZFŚS (27 647) (30 639)
- inne świadczenia społeczne (59 491) (43 034)
- pozostałe świadczenia po okresie zatrudnienia (12 016) (11 198)
- inne (12 658) (11 480)
Razem (989 489) (948 872)
   

Gwarancje zatrudnienia

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a związkami zawodowymi przyznano określone gwarancje zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych w Spółce przed dniem 29 czerwca 2007 r., które wygasają 31 grudnia 2018 r.

Ponadto, obowiązywanie postanowień powyższego porozumienia przedłużono w stosunku do pracowników, którym w chwili wygaśnięcia gwarancji będzie brakować nie więcej niż cztery lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury. Oznacza to, że pracodawca w przypadku niedotrzymania gwarancji nie może wypowiedzieć umowy o pracę bez konieczności wypłaty dodatkowej odprawy pracownikowi, któremu w momencie upływu gwarancji zatrudnienia brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Gwarancje zatrudnienia oznaczają, że w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę ENEA S.A. będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pracownika kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia miesięcznego oraz okresu pozostającego do końca obowiązywania gwarancji.

Na mocy umowy społecznej zawartej w dniu 10 sierpnia 2007 r. pomiędzy ENEA Wytwarzanie S.A. a organizacjami związkowymi pracownikom zatrudnionym w ENEA Wytwarzanie S.A. na dzień wejścia w życie umowy przedłużono gwarancje zatrudnienia na kolejne 11 lat tj. do dnia 30 stycznia 2019 r.