Jesteś tutaj

47. Przyszłe płatności tytułem korzystania z nabytego odpłatnie i nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego

Przyszłe zobowiązania z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu (według opłat z 2015 r.) dotyczą czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia umów o korzystanie z gruntów i wynosi od 40 do 99 lat.

 31.12.201531.12.2014
Poniżej jednego roku 5 621 4 912
Od jednego do pięciu lat 23 666 20 486
Powyżej pięciu lat 387 860 342 309
  417 147 367 707

Przyszłe zobowiązania z tytułu umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

 31.12.201531.12.2014
Poniżej jednego roku 17 850 11 491
Od jednego do pięciu lat 17 354 17 875
Powyżej pięciu lat 25 089 5 264
  60 293 34 630

Koszty poniesione w okresie z tytułu prawa wieczystego użytkowania oraz umów najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego:

 20152014
Prawo wieczystego użytkowania 4 912 4 807
Umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego 11 491 11 518

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego ujęte w kosztach

 31.12.201531.12.2014
Minimalne opłaty leasingowe (11 491) (6 596)
  (11 491) (6 596)

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka znaczących umów dotyczących leasingu operacyjnego w Grupie Kapitałowej ENEA:

ENEA Centrum Sp. z o.o. – 17 grudnia 2015 r. podpisała z mLeasing Sp. z o.o. Warszawa Umowy Leasingu Floty Samochodowej. Okres trwania 1 umowy wynosi 36 miesięcy, wynagrodzenie płatne w ratach miesięcznych.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - umowy zawarte z Volkvagen Leasing Polska SA na okres 36 miesięcy. Przedmiotem umów jest 13 samochodów osobowych. Po zakończeniu umów leasingu ENEA Wytwarzanie przysługuje prawo do nabycia samochodów. W 2014 r.zostało zawartych 6 porozumień o zmianie umów leasingu dotyczących okresu używania przedmiotu leasingu z 36 miesięcy na 60 miesięcy. W 2015 dwa samochody zostały wykupione.

Umowa leasingu została zawarta także z Raiffeisen Leasing Polska SA Przedmiotem umowy jest 1 samochód osobowy.

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - spółka jest stroną umów najmu specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz środków transportu. Wspomniane umowy zostały zaklasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Umowy najmu są zawierane na okresy o różnej długości. W części są to umowy krótkoterminowe mające na celu sprawdzenie jakości wykonania i przydatności danych maszyn i urządzeń w ciągu technologicznym. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 2 lata posiadają zapis o możliwości waloryzacji stawki o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Umowa dotycząca najmu "Systemu monitorowania i kontroli wydruków wraz z urządzeniami kopiująco-drukującymi" oprócz opłaty stałej za każde urządzenie zawiera dodatkową opłatę liczoną jako iloczyn ilości wykonanych wydruków i ceny jednostkowej za dany rodzaj wydruku. W kalkulacji minimalnych płatności z tytułu nieodwoływalnych umów leasingowych zmienna wartość czynszu uzależniona od ilości wykonanych wydruków została pominięta.