Jesteś tutaj

52. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

7 stycznia 2016 r. ENEA S.A. zaciągnęła drugą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 100 000 tys. zł. Oprocentowanie transzy jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększone o marżę banku.

Dnia 7 sierpnia 2015 r. ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. i Fen Wind Farm B.V. zawarły Warunkową Umowę Przedwstępną nabycia 100% udziałów spółki celowej Eco-Power Sp. z o.o., która to jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody o mocy 36 MW. Kwota transakcji to 286 500 tys. zł powiększone o ewentualne rozliczenia międzyokresowe, które na dzień zamknięcia transakcji przypadający w dniu 5 lutego 2016 roku nie miały przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Jeśli transakcja będzie zamknięta po tym terminie, kwota 250 tys. zł będzie rosła – zwiększy się o zysk ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia. Wynika to z formuły cenowej przyjętej w umowie.

Dnia 5 lutego 2016 r. miało dojść do podpisania ostatecznej umowy na zakup udziałów. Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego weryfikowane są warunki zawieszające wynikające z Umowy Przedwstępnej. Spółka nie wyznaczyła jeszcze nowej daty umowy.