Jesteś tutaj

17. Aktywa finansowe

Poniższa tabela prezentuje wyłącznie pozycje będące aktywami finansowymi.

 31.12.201531.12.2014
Należności i pożyczki 3 807 2 981
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży(udziały i akcje w jednostkach niepowiązanych) 23 982 47 479
Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - 99
Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń 90 872 -
Długoterminowe aktywa finansowe razem 118 661 50 559
Należności i pożyczki 1 419 654 1 308 198
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 479 189 789
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 222 011 392 251
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 822 094 687 316
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 3 464 238 2 577 554
Razem 3 582 899 2 628 113