Jesteś tutaj

39. Przychody finansowe

 

 31.12.201531.12.2014
Przychody z tytułu odsetek 50 311 67 646
- rachunki i lokaty bankowe 26 588 30 343
- pozostałe pożyczki i należności 22 671 17 834
- pozostałe 1 052 19 469
Różnice kursowe 1 733 601
- różnice kursowe zrealizowane-operacje zabezpieczające 283 318
- różnice kursowe niezrealizowane-operacje zabezpieczające (193) 275
- pozostałe różnice kursowe 1 643 8
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych 6 914 9 043
Przeklasyfikowanie wyceny wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do zysków i strat 12 854 -
Inne przychody finansowe 12 685 3 888
Razem 84 497 81 178