Jesteś tutaj

Skonsolidowane dane finansowe 2014/2015

[tys. zł]20142015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 9 855 395 9 848 392 -7 003 -0,1%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 1 186 475 - 162 125 -1 348 600 -113,7%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 1 143 102 - 408 978 -1 552 080 -135,8%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 909 122 - 398 878 -1 308 000 -143,9%
EBITDA 1 945 439 2 129 871 184 432 9,5%
Przepływy pieniężne netto z:        
działalności operacyjnej 1 115 676 2 206 416 1 090 740 97,8%
działalności inwestycyjnej - 3 048 793 - 3 724 664 -675 871 -22,2%
działalności finansowej 1 045 785 2 653 026 1 607 241 153,7%
Stan środków pieniężnych 687 316 1 822 094 1 134 778 165,1%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578 - -
Zysk / (strata) netto na akcję [zł] 2,06 -0,99 -3,05 -148,1%
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję [zł] 2,06 -0,99 -3,05 -148,1%

[tys. zł]IVQ 2014IVQ 2015ZmianaZmiana %
Przychody ze sprzedaży netto 2 628 223 2 698 079 69 856 2,7%
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 198 415 -1 209 096 -1 407 511 -709,4%
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 127 270 -1 455 209 -1 582 479 -1 243,4%
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego 75 634 -1 236 716 -1 312 350 -1 735,1%
EBITDA 433 182 524 629 91 447 21,1%
Średnioważona liczba akcji [szt.] 441 442 578 441 442 578
Zysk / (strata) netto na akcję [zł] 0,17 -2,88 -3,05 -1 794,1%
Rozwodniony zysk / (strata) na akcję [zł] 0,17 -2,88 -3,05 -1 794,1%

[tys. zł]31 grudnia 201431 grudnia 2015ZmianaZmiana %
Aktywa razem 18 108 040 22 988 996 4 880 956 27,0%
Zobowiązania razem 6 044 027 10 866 393 4 822 366 79,8%
Zobowiązania długoterminowe 4 190 197 8 457 838 4 267 641 101,8%
Zobowiązania krótkoterminowe 1 853 830 2 408 555 554 725 29,9%
Kapitał własny 12 064 013 12 122 603 58 590 0,5%
Kapitał zakładowy 588 018 588 018
Wartość księgowa na akcję [zł] 27,33 27,46 0,13 0,5%
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] 27,33 27,46 0,13 0,5%