Jesteś tutaj

Struktura akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego

Wysokość kapitału zakładowego Enea SA na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu wynosi 441.442.578 zł i dzieli się na 441.442.578 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 441.442.578 głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych.

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Enea SA na 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 21 marca 2016 r.

AkcjonariuszLiczba akcji/liczba głosów na WZUdział w kapitale zakładowym/udział w ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 227 364 428 51,5%
Pozostali 214 078 150 48,5%
RAZEM 441 442 578 100,0%

Akcjonariat Enea SA

Akcjonariat Enea SA

Akcje własne

Enea SA, ani spółki z Grupy Kapitałowej Enea nie nabywały w 2015 r. akcji własnych Spółki.

Zmiany w strukturze akcjonariatu do dnia sporządzenia sprawozdania

Spółka nie posiada informacji, aby w 2015 r. oraz do dnia przyjęcia niniejszego raportu wystąpiły zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy Spółki.

Potencjalne zmiany w strukturze akcjonariatu

Spółce nie są znane umowy oraz zdarzenia, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Tym niemniej specyfika procesu nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji pracowniczych przez uprawnionych pracowników i ich spadkobierców może spowodować nieznaczne zmiany w liczbie akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

System kontroli akcji pracowniczych

Statut Enea SA przewiduje pakiet tzw. akcji pracowniczych. Na cele przekazywania akcji pracowniczych przeznaczone były wszystkie akcje zwykłe imienne serii B Enea SA w liczbie 41.638.955 sztuk.

Na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji pracownicy Grupy Kapitałowej Enea nabyli 16 maja 2010 r. prawo do bezpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji Spółki. Uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Enea było 8.818 osób, dla których przewidziano 33.239.235 akcji.

Prawo do nieodpłatnego nabycia przez osoby uprawnione od Skarbu Państwa akcji Enea wygasło 16 maja 2012 r. Po tym terminie zawarte mogą być jedynie umowy przez spadkobierców osób uprawnionych w szczególnych przypadkach określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu Enea SA akcje imienne serii B należące do Skarbu Państwa przeznaczone na cele określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, stały się akcjami na okaziciela z chwilą wygaśnięcia zakazu zbywania albo z chwilą wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

Zgodnie z wiedzą Spółki, ilość akcji Enea SA pozostała do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom Spółki wynosiła 1.969.793, wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Enea SA nie uruchomiała w 2015 r. standardowych systemów kontroli programów akcji pracowniczych.