Jesteś tutaj

25. Kapitał własny

Stan na dzień 31.12.2015   
Seria akcjiLiczba akcji
(w sztukach)
Wartość nominalna 1 akcji
(w złotych)
Wartość bilansowa
Seria „A” 295 987 473 1 295 988
Seria „B” 41 638 955 1 41 639
Seria „C” 103 816 150 1 103 816
Liczba akcji razem 441 442 578    
Kapitał zakładowy razem     441 443
       
Kapitał zakładowy (wartość nominalna)     441 443
Kapitał z rozliczenia połączenia     38 810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji     107 765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY     588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną     3 632 464
Zyski zatrzymane     7 158 352
Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających     3 980
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych     814
Pozostałe kapitały     (45 883)
Udziały niekontrolujące     784 858
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY     12 122 603

Stan na dzień 31.12.2014

Liczba akcji 
(w sztukach)

Wartość nominalna 1 akcji
(w złotych)

Wartość bilansowa

Seria akcji
Seria „A” 295 987 473 1 295 988
Seria „B” 41 638 955 1 41 639
Seria „C” 103 816 150 1 103 816
Liczba akcji razem 441 442 578    
Kapitał zakładowy razem     441 443
       
Kapitał zakładowy (wartość nominalna)     441 443
Kapitał z rozliczenia połączenia     38 810
Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji     107 765
RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY     588 018
Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną     3 632 464
Zyski zatrzymane     7 804 989
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych     34 777
Pozostałe kapitały     (45 883)
Udziały niekontrolujące     49 648
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY     12 064 013
   

W spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. funkcjonuje uruchomiony w 2013 r. Program Opcji Menedżerskich. Program uruchomiono na okres 2013-2017. Wykonanie opcji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. spółka dokonała aktualizacji wartości Programu w związku z ograniczeniem liczby osób uprawnionych.