Jesteś tutaj

Rada Nadzorcza Enea SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Enea SA

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na 21 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki IX kadencji składa się z dziewięciu członków i działa w następującym składzie:

Małgorzata Niezgoda

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Data powołania: 2 lipca 2015 r.

Małgorzata Niezgoda pracuje aktualnie jako Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru w Ministerstwie Energii. Od roku 2008 pełniła różne funkcje w departamentach zajmujących się nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W okresie listopad 2014 r. - luty 2015 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie został przygotowany proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Małgorzata Niezgoda posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Inżynieria Środowiska.

Rafał Bargiel

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 15 stycznia 2016 r.

Rafał Bargiel prowadzi obecnie własną kancelarię adwokacką, która świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Rafał Bargiel tytuł magistra prawa zdobył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale Prawa i Administracji. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku - Białej.

Sławomir Brzeziński

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 2 lipca 2015 r.

Sławomir Brzeziński jest związany z Enea SA od 2008 r. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Biura Organizacji i Bezpieczeństwa. Wcześniej był związany m.in. ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu.

Sławomir Brzeziński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw oraz Politechnice Poznańskiej na kierunku zarządzanie jakością. Obecnie studiuje Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotr Kossak

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 15 stycznia 2016 r.

Piotr Kossak prowadzi praktykę radcowską we własnej kancelarii Radcy Prawnego w Sandomierzu specjalizującej się w sprawach reprywatyzacyjnych, prawie fundacyjnym i stowarzyszeń oraz prawie spółek. W latach 2010-2012 był związany Wyższą Szkołą Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu - jako adiunkt i dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Piotr Kossak jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa. Tytuł ten uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie. W 1999 r. ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. W 2006 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, natomiast w 2009 r. wpis na listę adwokacką Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Piotr Kossak spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej.

Rafał Szymański

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 2 lipca 2015 r.

Rafał Szymański jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa w Departamencie Spółek Strategicznych. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada m.in. za nadzór właścicielski wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Rafał Szymański ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie Inżynierii ekologicznej oraz Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej.

Roman Stryjski

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 15 stycznia 2016 r.

Roman Stryjski jest od 2003 r. Dyrektorem Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wcześniej, przez wiele lat związany był zawodowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze i Wyższą Szkołą Inżynierską w Zielonej Górze. Członek międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów doradczych, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania O/PAN w Poznaniu.

Roman Stryjski jest dr hab. nauk technicznych Uniwersytetu Marcina Lutra Halle/Wittenberg.

Wojciech Klimowicz

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 2 lipca 2015 r.

Wojciech Klimowicz związany jest z Enea SA od 2003 r. i obecnie pracuje jako Starszy Specjalista ds. Optymalizacji Portfela w Departamencie Zarządzania Portfelem i Produktami.

Wojciech Klimowicz ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Nauk Społecznych, Kierunku Politologia (specjalność: administracja samorządowa). Obecnie kontynuuje naukę na Studiach Podyplomowych: Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydziale Ekonomii.

Tadeusz Mikłosz

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 2 lipca 2015 r.

Tadeusz Mikłosz posiada wieloletni staż zawodowy w obszarze elektroenergetyki oraz nadzoru właścicielskiego. Od 1983 r. związany z Enea SA i jej poprzednikiem prawnym, aktualnie pracownik Departamentu Zarządzania Operacyjnego. Od 1997 r. zasiadał w licznych Radach Nadzorczych spółek Prawa Handlowego.

Tadeusz Mikłosz posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i politologii. Ponadto, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Piotr Mirkowski

Członek Rady Nadzorczej
Data powołania: 15 stycznia 2016 r.

Piotr Mirkowski w latach 2009-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej Radpec S.A. W latach 2007-2015 związany był z RTBS „Administrator” sp. z o.o. Od 1998 r. do 1999 r. był zatrudniony w Zakładzie Usług Technicznych Energetyki Cieplnej w Radomiu na stanowisku Dyrektora ds. eksploatacji. W latach 1989-1998 pracował jako Kierownik Wydziału Sieci Cieplnych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Radomiu.

Piotr Mirkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, specjalność technologia budowy maszyn. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa z audytingiem energetycznym. Posiada uprawnienia Audytora ISO i Pełnomocnika ISO.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enea SA

DataZdarzenie
30 czerwca 2015 r. WZA Enea SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Enea SA ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji, tj. z upływem 1 lipca 2015 r. Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Chmielewskiego, Michała Kowalewskiego, Przemysława Łyczyńskiego, Sandrę Malinowską, Tadeusza Mikłosza, Jeremiego Mordasewicza oraz Małgorzatę Niezgodę
30 czerwca 2015 r. WZA Enea SA powołało z dniem 2 lipca 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji Sławomira Brzezińskiego, Wojciecha Chmielewskiego, Mariana Gorynię, Wojciecha Klimowicza, Sandrę Malinowską, Tadeusza Mikłosza, Małgorzatę Niezgodę oraz Rafała Szymańskiego
22 lipca 2015 r. Wojciech Chmielewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej
23 lipca 2015 r. Na podstawie oświadczenia Ministerstwa Skarbu Państwa powołano Monikę Macewicz w skład Rady Nadzorczej Enea SA
27 sierpnia 2015 r. NWZ Enea SA powołało w skład Rady Nadzorczej Radosława Winiarskiego oraz powierzyło funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Niezgodzie
22 września 2015 r. Marian Gorynia złożył rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej
21 października 2015 r. NWZ Enea SA powołało w skład Rady Nadzorczej Tomasza Gołębiowskiego
2 grudnia 2015 r. Na podstawie oświadczenia Ministerstwa Skarbu Państwa odwołano Monikę Macewicz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea SA
2 grudnia 2015 r. Oświadczeniem Ministerstwa Skarbu Państwa powołano Wiesława Piosika w skład Rady Nadzorczej Enea SA
7 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA delegowała Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea SA
30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o cofnięciu z dniem 7 stycznia 2016 r. delegowania Członka Rady Nadzorczej Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Enea SA
30 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Enea SA podjęła uchwałę o delegowaniu z dniem 7 stycznia 2016 r. Członka Rady Nadzorczej - Sławomira Brzezińskiego - do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa ds. Handlowych Enea SA, do czasu powołania nowego Wiceprezesa ds. Handlowych.
7 stycznia 2016 r. Do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea SA ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. - rezygnacja złożona została w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 7 stycznia 2016 r. w skład Zarządu Spółki
15 stycznia 2016 r. NWZ Enea SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Enea SA Sandrę Malinowską, Radosława Winiarskiego oraz Tomasza Gołębiewskiego - członka niezależnego
15 stycznia 2016 r. NWZ Enea SA powołało w skład Rady Nadzorczej Enea SA 4 nowych Członków: Piotra Kossaka jako członka niezależnego, Rafała Bargiela, Romana Stryjskiego i Piotra Mirkowskiego

Skład osobowy

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 6 do 15 członków powoływanych przez: (i) Walne Zgromadzenie, (ii) pracowników Spółki oraz (iii) Skarb Państwa. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę GPW.

Aktualnie Rada Nadzorcza Enea SA jest dziewięcioosobowai jest Radą IX kadencji. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wraz z informacjami nt. zmian

w 2015 r. oraz do dnia sporządzenia sprawozdania przedstawiony został w Rozdziale 5. Władze Grupy Kapitałowej na str. 102.

Opis działania

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Enea SA uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 2009 r., z późn. zm.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

Posiedzenie Rady zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Do zwołania posiedzenia Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Wraz z zaproszeniem przesyła się materiały dotyczące spraw objętych przedmiotem porządku obrad. W przypadkach wskazanych w Regulaminie Rady Nadzorczej posiedzenia Rady mogą się odbywać również bez formalnego zwołania.

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wybrany na posiedzeniu. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej Enea SA, a w szczególności posiada wyłączne prawo do:

 • otwierania, prowadzenia i zamykania posiedzeń Rady Nadzorczej
 • udzielania i odbierania głosu członkom Rady Nadzorczej
 • wydawania zarządzeń porządkowych
 • zarządzania głosowań, czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszania ich wyników
 • rozstrzygania spraw porządkowych
 • zarządzania przerw w posiedzeniach Rady Nadzorczej
 • wydawania instrukcji osobie protokołującej przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej
 • dystrybucji uchwał pisemnych Rady Nadzorczej
 • podejmowania innych działań koniecznych do sprawnego działania Rady Nadzorczej

Przy rozpatrywaniu każdej przedłożonej sprawy członkowie Rady mają prawo w formie dyskusji ocenić projekty uchwał oraz zgłaszać poprawki do ich treści, przy czym dyskusja powinna przebiegać zgodnie z poniższymi zasadami (§ 4 ust. 7a Regulaminu Rady Nadzorczej):

 • członek Rady Nadzorczej może zabierać głos wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku
 • przy rozpatrywaniu każdej sprawy z porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć ilość czasu przypadającą na mówcę
 • Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od rozpatrywanego tematu, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony
 • Przewodniczący ma prawo odebrać głos mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem
 • Przewodniczący decyduje o zakończeniu dyskusji

Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad jest włączana do porządku obrad następnego posiedzenia.

Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą decyduje głos Przewodniczącego.

Z zastrzeżeniem przypadków opisanych w Kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści albo z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim Członków.

Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając głosy na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych).

Pełny tekst Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Enea SA, w których został zamieszczony szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej, jest udostępniony na stronie www.enea.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” -> „Corporate governance”.