Jesteś tutaj

8. Rzeczowe aktywa trwałe

(a) Rok 2015

   GruntyBudynki i budowlew tym wyrobiskaUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2015                
Wartość brutto na początek okresu 83 645 9 719 323 - 6 707 142 190 298 493 535 3 242 313 20 436 256
Wartość umorzenia na początek okresu (1 073) (3 547 257) - (2 820 499) (85 719) (304 197) (2 656) (6 761 401)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (265) (37 968) - (12 010) (8) (199) (6 463) (56 913)
Wartość netto na początek okresu 82 307 6 134 098 - 3 874 633 104 571 189 139 3 233 194 13 617 942
                 
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015                
Przeniesienia 2 795 795 039 21 484 774 946 31 943 46 694 (1 729 487) (78 070)
Nabycie - 1 509 - 31 443 2 884 2 073 2 892 207 2 930 116
Zbycie
(wartość początkowa)
(114) (2 361) - (4 533) (6 311) (2 040) (129) (15 488)
Zbycie
(umorzenie)
- 1 141 - 4 000 4 871 1 607 - 11 619
Amortyzacja - (395 145) (15 525) (321 820) (13 397) (33 672) - (764 034)
Odpis aktualizujący (-)* (1 438) (231 807) - (455 420) (1 091) (2 388) (784 333) (1 476 477)
Zaniechanie inwestycji - - - - - - (8 569) (8 569)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych 5 820 1 554 048 1 025 713 914 193 40 928 9 023 354 024 2 878 036
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
(wartość brutto)
- (22 474) - (3 122) (137) (2 274) (296) (28 303)
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
(umorzenie)
- 3 012 - 1 861 137 1 878 - 6 888
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych
(wartość brutto)
- (1 635) - - - - - (1 635)
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) - 251 - - - - - 251
Likwidacja
(wartość początkowa)
(501) (44 589) (4 246) (19 837) (7 185) (1 293) - (73 405)
Likwidacja
(umorzenie)
- 35 064 3 027 18 136 7 074 1 476 - 61 750
Pozostałe 928 21 654 - 3 859 40 (53) (4 163) 22 265
Pozostałe
(umorzenie)
1 073 (5 118) - (3 276) 175 (762) - (7 908)
                 
Stan na 31.12.2015                
Wartość brutto na koniec okresu 92 573 12 020 514 1 042 951 8 404 091 252 460 545 665 4 745 900 26 061 203
Umorzenie - (3 908 052) (12 498) (3 121 598) (86 859) (333 670) (2 656) (7 452 835)
Odpis aktualizujący (1 703) (269 775) - (467 430) (1 099) (2 587) (790 796) (1 533 390)
Wartość netto na koniec okresu  90 870   7 842 687  1 030 453   4 815 063   164 502   209 408   3 952 448  17 074 978

*Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.

(b) Rok 2014

 

 GruntyBudynki i budowleUrządzenia techniczne i maszynyŚrodki transportuInne środki trwałeŚrodki trwałe w budowieOgółem
Stan na 01.01.2014              
Wartość brutto na początek okresu 49 520 8 906 244 6 339 315 177 861 501 099 2 098 491 18 072 530
Wartość umorzenia na początek okresu - (3 263 734) (2 567 976) (76 599) (322 926) (590) (6 231 825)
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu (103) (21 837) - (2) (14) (7 183) (29 139)
Wartość netto na początek okresu 49 417 5 620 673 3 771 339 101 260 178 159 2 090 718 11 811 566
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014              
Przeniesienia 3 129 680 096 392 714 12 764 45 619 (1 289 489) (155 167)
Nabycie - 24 624 4 347 2 798 1 092 2 415 294 2 448 155
Zbycie
(wartość początkowa)
(47) (38 376) (6 081) (2 406) (535) (30) (47 475)
Zbycie
(umorzenie)
- 22 194 2 532 2 150 41 - 26 917
Amortyzacja - (344 037) (309 288) (12 256) (32 989) - (698 570)
Odpis aktualizujący (-) (162) (16 131) (12 010) (6) (185) 720 (27 774)
Rozliczenie nabycia spółek zależnych
(wartość początkowa)
29 970 170 779 28 890 426 1 910 21 765 253 740
Likwidacja wartość początkowa (119) (46 750) (23 158) (866) (54 372) (313) (125 578)
Likwidacja
(umorzenie)
- 41 548 21 844 804 52 311 - 116 507
Pozostałe 1 192 22 706 (28 885) (279) (1 278) (3 405) (9 949)
Pozostałe
(umorzenie)
(1 073) (3 228) 32 389 182 (634) (2 066) 25 570
Stan na 31.12.2014              
Wartość brutto na koniec okresu 83 645 9 719 323 6 707 142 190 298 493 535 3 242 313 20 436 256
Umorzenie (1 073) (3 547 257) (2 820 499) (85 719) (304 197) (2 656) (6 761 401)
Odpis aktualizujący (265) (37 968) (12 010) (8) (199) (6 463) (56 913)
Wartość netto na koniec okresu 82 307 6 134 098 3 874 633 104 571 189 139 3 233 194 13 617 942

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Grupy zostały wykazane w nocie 19.

Leasing finansowy

Grupa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe:

 31.12.2015  31.12.2014  
 Wartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa nettoWartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa netto
Urządzenia techniczne i maszyny 1 530 (723) 807 1 937 (783) 1 154
Środki transportu 4 302 (1 068) 3 234 8 098 (3 390) 4 708
Razem 5 832 (1 791) 4 041 10 035 (4 173) 5 862

Grupa nie występuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.