Jesteś tutaj

16. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 31.12.201531.12.2014
Rzeczowe aktywa trwałe 25 108 12 328
Użytkowanie wieczyste gruntów - 1 122
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 729 -
Zapasy - 8
Należności - 10
Środki pieniężne - 46
Razem aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży brutto  25 837  13 514
     
Odpis aktualizujący (6 597) -
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 19 240  13 514 
         
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 4 300 -
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania - 151
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych - 67
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży 4 300 218

Na 31 grudnia 2015 r. aktywa spółki zależnej Szpital Uzdrowiskowy Energetyk Sp. z o.o. prezentowane są jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży a zobowiązania tej spółki jako zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży.

Na podstawie uchwały Zarządu ENEA S.A. nr 182/2015 z 21 lipca 2015 r. rozpoczęte zostało postępowanie na zbycie udziałów spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpił wybór inwestora. 18 grudnia 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. oraz doszło do przeniesienia własności udziałów Spółki na inwestora. W związku z powyższym proces sprzedaży udziałów spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. został zakończony.

Na podstawie uchwały Zarządu ENEA S.A. nr 92/2015 z 21 kwietnia 2015 r. rozpoczęte zostało postępowanie na zbycie udziałów spółki Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o. w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji. W wyznaczonym terminie tj. 27 lipca 2015 r. oferty wiążące złożyły cztery podmioty. W wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpił wybór inwestora, a 29 września 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów Spółki. Inwestor nie dotrzymał warunków umowy, w związku z tym umowa sprzedaży uległa rozwiązaniu.

Tym samym spółka Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o. nadal pozostaje w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA.